Provoz školy:  6.30 – 16.15Přijímací  řízení

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT od 1.4.2021 do 30.4.2021:
- na internetové adrese: www.zapisdoms.brno,cz
- v mateřské škole po předchozí dohodě s ředitelkou školy - e-mail: mstuckova@volny.cz
- na odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské náměstí 3, 1. patro - paní Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová v úředních hodinách

SBĚR PŘIHLÁŠEK: 3. a 4. května 2021 od 8:00 do 16:00 hodin
- vhozením do schránky umístěné ve vstupních prostorách školy - přihláška + povinné přílohy v jedné obálce
- do datové schránky školy: bf7kn77
- e.mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e.mail)
- poštou: rozhodující je datum podání

PŘIHLÁŠKA (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) musí být řádně vyplněna, podepsána zákonnými zástupci, potvrzena lékařem (musí být doložen originál potvrzení)

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY:
- kopie rodného listu dítěte
- doložení trvalého pobytu dítěte (je možné čestné prohlášení)
- v případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (Pokud RODIČE doklad nemají, stanoví ředitelka termín, ve kterém doklad doloží. Vyřizuje pracoviště: Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Hněvkovského 65, Brno)

  • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.